Op weg van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel

Na jarenlang werken wilt u genieten van een goede oude dag. Wij doen ons best om dit zo goed en efficiënt mogelijk voor u te regelen. Wij denken dat ons pensioenfonds op de langere termijn te klein is om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarom zijn we de weg ingeslagen om samen te gaan met Bpf Meubel. Dit pensioenfonds zit in een sector die erg lijkt op die van ons. Ook de pensioenregeling sluit goed aan op onze regeling. Door samen de pensioenen te regelen besparen we (op de langere termijn) kosten. Samen met Bpf Meubel kunnen we nog beter zorgen voor de pensioenen. Dat biedt u meer zekerheid naar de toekomst toe. Daar gaan we met elkaar naar op weg.

We zetten koers richting 1 januari 2020

We werken nu toe naar een overgang op 1 januari 2020. De overgang is wel afhankelijk van twee factoren:

  • De officiële instanties moeten goedkeuring geven.
  • De Nederlandse Bank moet nog akkoord geven over de collectieve waardeoverdracht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet instemmen met het verzoek om de verplichtstelling bij Bpf Meubel uit te breiden voor werkgevers van Bpf Houthandel. We verwachten voor 1 januari 2020 van SZW en DNB positief bericht te ontvangen, zodat het samengaan definitief kan doorgaan.
  • De financiële situatie van beide fondsen moet goed zijn.
  • De actuele dekkingsgraad van Bpf Meubel is op dit moment lager dan van ons. Dat is nu geen belemmering voor het samen gaan. We houden de ontwikkelingen in de gaten en bekijken de situatie op 31 december 2019 weer.

Wegwijzer neemt u mee op weg van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel

We bereiden ons nu voor op de overgang op 1 januari 2020 en de fase daarna. Als alles door gaat zal Bpf Houthandel op houden te bestaan en worden alle pensioenen overgedragen aan Bpf Meubel. Dat zal pas volgend jaar een feit zijn. Tot het zover is moet er nog veel gebeuren. En krijgt u ook nog de nodige informatie van ons én van BPF Meubel. Die communicatiemijlpalen hebben we voor u op een rij gezet in een handige wegwijzer. Zo is het voor u duidelijk wat u wanneer kunt verwachten en hoe dit past in de totale reis van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel. De nummers in de wegwijzer staan op een tijdslijn. Elk nummer staat voor een communicatiestap en elke stap heeft een passende naam. Onder de wegwijzer ziet u bij de naam en nummers de uitleg om welke informatie en communicatie het gaat.

We lichten elke stap nog even toe.

Eind oktober hebben we De Nederlandsche Bank om toestemming gevraagd voor collectieve waardeoverdracht naar Bpf Meubel.

U ontvangt een brief over het samen gaan van de fondsen, met uitleg over de gevolgen voor de pensioenregeling en de wegwijzer met alle communicatiestappen. Op onze website hebben we een speciale pagina ingericht met alle informatie over het samengaan.

U ontvangt een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief Pensioenflits met daarin meer achtergrondinformatie.

Alle pensioenen van Bpf Houthandel worden overgedragen aan Bpf Meubel.

Welkom bij Bpf Meubel. U ontvangt de eerste informatie van uw nieuwe pensioenfonds.

De dekkingsgraad van december is bekend en de toezichthouders hebben een uitspraak gedaan. Nu is definitief bekend of het samen gaan met Bpf Meubel wel of niet doorgaat.

U ontvangt een bevestiging dat uw pensioen is overgedragen naar Bpf Meubel.

Veelgestelde vragen

Bpf Houthandel is een kleiner pensioenfonds. De eisen die gesteld worden aan het bestuur, vergen de nodige inzet en kunde. De kosten om een zelfstandig fonds te blijven stijgen. Daarom hebben sociale partners en het bestuur gekeken naar een toekomstbestendige keuze. Bpf Houthandel en Bpf Meubel hebben in het verleden al vaker gesproken om te kijken naar een mogelijkheid om samen als één fonds verder te gaan. De pensioenregeling van Bpf Meubel lijkt erg op de pensioenregeling van Bpf Houthandel. Berekeningen laten zien dat een overgang naar Bpf Meubel voor de toekomst leidt tot dezelfde of betere uitkomsten. Het gezamenlijke pensioenfonds wordt groter en robuuster en kan daardoor beter omgaan met de ontwikkelingen en onzekerheden binnen de pensioenwereld.

De actuele dekkingsgraad van Bpf Meubel is op dit moment lager dan onze dekkingsgraad. Dat is nu geen belemmering voor het samengaan. We houden de ontwikkelingen in de gaten en bekijken de situatie op 31 december 2019 weer.

Als de dekkingsgraad van Bpf Houthandel op het moment van overdracht hoger is dan de dekkingsgraad van Bpf Meubel, zal het bestuur dit positieve verschil (voor zover dat fiscaal toegestaan is) ten goede laten komen aan de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel. In dat geval zal een verhoging van de pensioenen plaatsvinden.

Bpf Houthandel heeft een minimale eis gesteld aan de dekkingsgraad van Bpf Meubel. Gaat de dekkingsgraad van Bpf Meubel daaronder, dan gaat de samenvoeging op dit moment niet door en blijft Bpf Houthandel vooralsnog zelfstandig bestaan.

De CAO van de Houthandel blijft van toepassing.

Er is een mogelijkheid dat het samengaan niet doorgaat. De Nederlandsche Bank, moet nog akkoord geven over de collectieve waardeoverdracht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet instemmen met het verzoek om de verplichtstelling van Bpf Meubel uit te breiden. Ook moet de dekkingsgraad van Bpf Meubel boven de minimaal vastgestelde grens blijven.

Dan gaat de samenvoeging niet door en blijft Bpf Houthandel vooralsnog zelfstandig bestaan.

Het Verantwoordingsorgaan heeft een positief advies gegeven en de Raad van Toezicht verleende ook goedkeuring voor het samengaan. Als (ex-)deelnemer of pensioengerechtigde kunt u geen bezwaar maken.

Er is een kans dat Bpf Meubel in de toekomst moet gaan korten. Dat geldt trouwens ook voor Bpf Houthandel. Bij de afweging voor het samengaan is dit een van de onderwerpen geweest waar het bestuur naar gekeken heeft. Om de kans op korten aanvaardbaar te houden heeft het bestuur ook een minimale eis aan de hoogte van de dekkingsgraad van Bpf Meubel afgesproken in de onderhandelingen. Meer informatie over de kans op korten is terug te vinden op de website van Bpf Meubel.

Door een positief verschil in dekkingsgraden in het voordeel van Bpf Houthandel kan er extra geld overblijven. Daarmee verhogen wij de rechten van onze (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden. Na volledige uitkering van het geld dat overblijft, volgen de (ex-)deelnemers en pensioen-gerechtigden van Bpf Houthandel het toeslagenbeleid van Bpf Meubel. De kans op korten is dan afhankelijk van de dekkingsgraad van het gezamenlijke fonds.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om voor het gedeelte boven de € 60.797 een aanvullende regeling af te sluiten. Sowieso moet uw werkgever met u in gesprek over deze wijziging van de pensioenregeling. Wij hebben uw werkgever een aantal opties voorgelegd. Die leest u hier. Gaat uw werkgever niet met u in gesprek? Dan staat het u natuurlijk vrij om zelf het initiatief te nemen en in gesprek te gaan.

Het maximum salaris waarover u standaard pensioen opbouwt, is na het samengaan € 60.797 (2019) bruto per jaar. Dit was € 107.593 (2019) bruto per jaar. Voor het verschil kan er een aanvullende regeling worden afgesloten. Zie hiervoor vraag 10. De regeling blijft verder nagenoeg gelijk.

Sociale partners van de branche Meubel hebben besloten om de pensioenleeftijd per 1 januari 2020 te verhogen naar leeftijd 68. Deze verhoging is al langer een gespreksonderwerp bij sociale partners van de branche Meubel en staat los van het samengaan van Bpf Houthandel met Bpf Meubel.

Ja, de opgebouwde aanspraken worden overgedragen door een collectieve waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u bij Bpf Meubel exact dezelfde aanspraak als nu bij Bpf Houthandel.

Nee, niet op het gebied van opgebouwde rechten. Deze blijven ongewijzigd. Alle rechten van (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel worden overgedragen aan Bpf Meubel.

Nee, de uitkeringen blijven ongewijzigd en worden vanaf 1 januari 2020 uitgekeerd door Bpf Meubel.

Nee, de deelnemers van Bpf Houthandel krijgen geen invaliditeitspensioen. Er is een kleine groep (ex-)deelnemers die vanuit het verleden een invaliditeitspensioen heeft. Zij behouden dit pensioen.

Ja, dan valt u onder de standaard pensioenregeling van Bpf Meubel. De nieuwe pensioenregeling voor deelnemers van Bpf Houthandel is als het ware een aparte regeling binnen Bpf Meubel, met een eigen franchise en opbouwpercentage. Als u overstapt naar een meubelbedrijf dan verlaat u de nieuwe pensioenregeling voor werknemers uit de branche Houthandel en dan geldt voor u vanaf de overstap de standaard pensioenregeling van Bpf Meubel.