Op weg van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel

Na jarenlang werken willen uw werknemers genieten van een goede oude dag. Wij doen ons best om dit zo goed en efficiënt mogelijk voor hen te regelen. Wij denken dat ons pensioenfonds op de langere termijn te klein is om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarom zijn we de weg ingeslagen om samen te gaan met Bpf Meubel. Dit pensioenfonds zit in een sector die erg lijkt op die van ons. Ook de pensioenregeling sluit goed aan op onze regeling. Door samen de pensioenen te regelen besparen we (op de langere termijn) kosten. Samen met Bpf Meubel kunnen we nog beter zorgen voor de pensioenen. Dat biedt u en uw werknemers meer zekerheid naar de toekomst toe. Daar gaan we met elkaar naar op weg.

We zetten koers richting 1 januari 2020

We werken nu toe naar een overgang op 1 januari 2020. De overgang is wel afhankelijk van twee factoren:

  • De toezichthouders moeten goedkeuring geven.
  • We verwachten voor 1 januari 2020 van SZW en DNB positief bericht te ontvangen, zodat het samengaan definitief kan doorgaan.
  • De financiële situatie van beide fondsen moet goed zijn.
  • De actuele dekkingsgraad van BPF Meubel is op dit moment lager dan van ons. Dat is nu geen belemmering voor het samen gaan. We houden de ontwikkelingen in de gaten en bekijken de situatie op 31 december 2019 weer.

Wegwijzer neemt u mee op weg van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel

We bereiden ons nu voor op de overgang op 1 januari 2020 en de fase daarna. Als alles door gaat zal Bpf Houthandel op houden te bestaan en worden alle pensioenen overgedragen aan Bpf Meubel. Dat zal pas volgend jaar een feit zijn. Tot het zover is moet er nog veel gebeuren. En krijgt u ook nog de nodige informatie van ons én van BPF Meubel. Die communicatiemijlpalen hebben we voor u op een rij gezet in een handige wegwijzer. Zo is het voor u duidelijk wat u wanneer kunt verwachten en hoe dit past in de totale reis van Bpf Houthandel naar Bpf Meubel. De nummers in de wegwijzer staan op een tijdslijn. Elk nummer staat voor een communicatiestap en elke stap heeft een passende naam. Onder de wegwijzer ziet u bij de naam en nummers de uitleg om welke informatie en communicatie het gaat.

We lichten elke stap nog even toe.

U ontvangt een brief over fusie met uitleg over de gevolgen voor de pensioenregeling en de wegwijzer met alle communicatiestappen.

Een nieuwe uitgave van onze e-mailnieuwsbrief Pensioenflits verschijnt. Daarin onder andere meer informatie over de aanvullende regeling voor salarissen boven € 60.797.

Wij herinneren u eraan dat u alle mutaties over 2019 op tijd doorgeeft.

Wij herinneren u eraan uw keuze te maken voor het wel of niet aanbieden van aanvullende regelingen voor werknemers met een bruto pensioengevend salaris boven € 60.797 per jaar.

In onze e-mailnieuwsbrief Pensioenflits van december benadrukken we nogmaals het belang van het oplossen van alle bevindingen over 2019 en oude jaren. Dat is niet alleen belangrijk voor de overgang naar Bpf Meubel maar ook voor de overstap van Pensioenaangifte naar UPA. Ook herinneren wij u eraan dat u op tijd alle openstaande nota’s betaald. Zo kunnen we schoon over gaan naar Bpf Meubel.

De dekkingsgraad van december is bekend en de toezichthouders hebben een uitspraak gedaan. Nu is definitief bekend of het samen gaan met Bpf Meubel wel of niet doorgaat.

Bpf Meubel heet u van harte welkom. Vanaf nu draagt u pensioenpremie af aan Bpf Meubel.

Veelgestelde vragen

Bpf Houthandel is een kleiner pensioenfonds. De eisen die gesteld worden aan het bestuur, vergen de nodige inzet en kunde. De kosten om een zelfstandig fonds te blijven stijgen. Deze onderwerpen hebben ertoe geleid dat sociale partners en het bestuur hebben gekeken naar een toekomstbestendige keuze. Bpf Houthandel en Bpf Meubel hebben in het verleden al vaker gesproken om te kijken naar een mogelijkheid om samen als één fonds verder te gaan. De pensioenregeling van Bpf Meubel komt voor een groot deel overeen met de pensioenregeling van Bpf Houthandel. Berekeningen laten zien dat een overgang naar Bpf Meubel voor de toekomst leidt tot vergelijkbare of betere uitkomsten. Het gezamenlijke pensioenfonds wordt groter en robuuster en kan daardoor beter omgaan met de ontwikkelingen en onzekerheden binnen de pensioenwereld.

De actuele dekkingsgraad van Bpf Meubel is op dit moment lager dan onze dekkingsgraad. Dat is nu geen belemmering voor het samengaan. We houden de ontwikkelingen in de gaten en bekijken de situatie op 31 december 2019 weer. 

Als de dekkingsgraad van Bpf Houthandel op het moment van overdracht hoger is dan de dekkingsgraad van Bpf Meubel, zal het bestuur dit positieve verschil (voor zover dat fiscaal toegestaan is) ten goede laten komen aan de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel. In dat geval zal een eenmalige verhoging van de pensioenen plaatsvinden. Hierdoor heeft het samenvoegen van beide fondsen al direct een positief effect op de pensioenen van de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel.

Bpf Houthandel heeft een minimale eis gesteld aan de dekkingsgraad van Bpf Meubel. Gaat de dekkingsgraad van Bpf Meubel daaronder, dan gaat de samenvoeging op dit moment niet door en blijft Bpf Houthandel vooralsnog zelfstandig bestaan.

De CAO van de Houthandel blijft van toepassing.

Er is een mogelijkheid dat het samengaan niet doorgaat. De toezichthouder, dit is de Nederlandse Bank, moet nog akkoord geven over de collectieve waardeoverdracht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet instemmen met het verzoek om de verplichtstelling van Bpf Meubel uit te breiden. Ook moet de dekkingsgraad van Bpf Meubel boven de minimaal vastgestelde grens blijven.

Dan gaat de samenvoeging niet door en blijft Bpf Houthandel vooralsnog zelfstandig bestaan.

Het Verantwoordingsorgaan heeft een positief advies gegeven en de Raad van Toezicht verleende ook goedkeuring voor het samengaan. Als werkgever of (ex-)deelnemer of pensioengerechtigde kunt u geen bezwaar maken.

Er is een kans dat Bpf Meubel in de toekomst moet gaan korten. Overigens geldt dat ook voor Bpf Houthandel. Bij de afweging voor het samengaan is dit een van de onderwerpen geweest waar het bestuur naar gekeken heeft. Om de kans op korten aanvaardbaar te houden heeft het bestuur ook een minimale eis aan de hoogte van de dekkingsgraad van Bpf Meubel opgevoerd in de onderhandelingen. Meer informatie over de kans op korten is terug te vinden op de website van Bpf Meubel: https://www.meubelpensioen.nl/over-ons/financiele-situatie/#

Door een positief verschil in dekkingsgraden in het voordeel van Bpf Houthandel kan er extra geld overblijven. Daarmee worden de rechten van onze (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden eenmalig verhoogd. Blijft er daarna nog geld over dat zal dit zoveel mogelijk ten goede komen aan de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel. Na volledige uitkering van het geld dat overblijft, volgen de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel het toeslagenbeleid van Bpf Meubel. De kans op korten is dan afhankelijk van de dekkingsgraad van het gezamenlijke fonds.

U kunt als werkgever voor het gedeelte boven de € 60.797 een aanvullende regeling afsluiten. Op deze wijze heeft u voor uw werknemers geregeld dat ook voor het pensioengevende salaris boven de €60.797 pensioenopbouw inclusief nabestaandendekking is verzekerd. Daarvoor heeft u een aantal opties (zie ook bijlage Wat verandert er aan de pensioenregeling bij mailing van 4 november): 
1. Bpf Meubel biedt voor hogere inkomens een vrijwillige excedentregeling aan. In deze regeling is ook het risico bij overlijden tijdens actief dienstverband verzekerd (een nabestaandenpensioen). Dit geldt voor het bruto pensioengevend salaris boven de € 60.797 tot maximaal € 107.593 per jaar. Kiest u voor de excedentregeling, dan geldt deze regeling verplicht voor al uw werknemers in die inkomensklasse. Meer informatie vindt u hier.
2. Wilt u uw medewerkers geen opbouw van ouderdomspensioen aanbieden boven de 
€ 60.797, maar wel een risicodekking bij overlijden tijdens actief dienstverband voor het bruto pensioengevend salaris boven de € 60.797 tot maximaal € 107.593 per jaar? Daarvoor bekijken we vanuit de sector momenteel alternatieven in de markt. Als er door de sector een goed alternatief wordt gevonden, zal deelname aan dit alternatief door werkgevers verplicht zijn (tenzij u deelneemt aan de vrijwillige excedentregeling). Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
3. U sluit zelf een excedentverzekering af voor pensioenopbouw boven de inkomensgrens, al dan niet in combinatie met een risicodekking voor overlijden. Uiteraard is dit afhankelijk van het wel of niet doorgaan van optie 2. 
4. U maakt andere afspraken met uw werknemer.
Note: vanaf 1 januari is de premie dus ook uitsluitend gebaseerd op het pensioengevend salaris tot € 60.797. 

Vóór 15 december 2019 moet u doorgeven voor welke optie u kiest. Medio november 2019 informeren we u over het te volgen proces. Ga in ieder geval tijdig met uw werknemers is gesprek.

Dan is er geen risicoverzekering voor de werknemers met een pensioengevend salaris boven de 
€ 60.797. De uitkering wordt dan namelijk berekend op een maximaal pensioengevend salaris van € 60.797. Dit betekent een lagere dekking bij overlijden. Ga daarom tijdig met uw werknemer in gesprek om dit punt te bespreken. 


U stuurt een e-mail naar info@pensioenfondshouthandel.nl. Wij nemen dan contact met u op om de benodigde gegevens op te vragen, zodat wij u een definitieve offerte kunnen aanbieden.

Nee er is geen verplichting om een aanvullende regeling te treffen. Het is wel belangrijk dat u als werkgever hierover afspraken maakt met uw werknemers. Er wordt immers ook geen premie betaald boven het pensioengevend salaris van € 60.797 als u niet kiest voor een aanvullende regeling. Ook over de vrijval van deze premie moet u met uw werknemer in gesprek om zo nodig andere afspraken te maken.

Ja u bent verplicht om mee te gaan. De verplichtstelling van Bpf Meubel wordt uitgebreid met de huidige verplichtstelling van Bpf Houthandel.

Ja deze blijft hetzelfde. De verplichtstelling van Meubel wordt uitgebreid met die van Houthandel.

Ja. U ontvangt vanwege de liquidatie van Bpf Houthandel een nieuwe overeenkomst voor vrijwillige aansluiting bij Bpf Meubel. In deze nieuwe overeenkomst is de pensioenregeling opgenomen zoals die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2020 stapt onze pensioenuitvoerder Centric over op pensioenaangifte via UPA
(Uniforme Pensioen Aangifte). Hierover bent u onlangs geïnformeerd. Dit staat los van het samengaan van Bpf Meubel en Bpf Houthandel. Ook als het samengaan onverhoopt niet doorgaat, zal de aangifte vanaf 1 januari 2020 via UPA verlopen.

Het maximum salaris waarover standaard pensioen opgebouwd wordt is na het samengaan 
€ 60.797 (2019) bruto per jaar. Dit was € 107.593 (2019) bruto per jaar. Voor het verschil kan er een aanvullende regeling worden afgesloten. Zie hiervoor vraag 10. De regeling blijft verder nagenoeg gelijk. Zie hiervoor ook <link opnemen naar bijlage over wijziging regeling>.

Zoals u gewend bent, wordt de premie aan het einde van ieder jaar vastgesteld door het bestuur. Door wijziging van variabelen in de premievaststelling, wijzigt het premiepercentage. De maximale grens van 26,6% zal in ieder geval gehandhaafd blijven. Daarnaast heeft de wijziging van de maximale grondslag effect op de hoogte van de te betalen premie. Er wordt geen pensioenpremie geheven over het pensioengevend salaris boven de €60.797. Daarover leest u hier meer.

Sociale partners van de branche Meubel hebben besloten om de pensioenleeftijd per 1 januari 2020 te verhogen naar leeftijd 68. Deze verhoging is al langer een gespreksonderwerp bij sociale partners van de branche Meubel en staat los van het samengaan van Bpf Houthandel met Bpf Meubel.

Ja, de opgebouwde aanspraken worden overgedragen door een collectieve waardeoverdracht. Hierdoor krijgen uw werknemers bij Bpf Meubel exact dezelfde aanspraken als nu bij Bpf Houthandel.

Uiteraard informeren wij al onze (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden! Uw werknemers ontvangen op korte termijn een brief met uitleg en in de Pensioenflits van begin december komt ook meer uitleg. Los hiervan is het goed als u in ieder geval ook het gesprek aangaat met uw werknemers, in ieder geval de werknemers met een pensioengevend salaris van meer dan € 60.797.

Nee, niet op het gebied van opgebouwde rechten. Deze blijven ongewijzigd. Alle rechten van 
(ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van Bpf Houthandel worden overgedragen aan Bpf Meubel. 

Nee, de uitkeringen blijven ongewijzigd en worden vanaf 1 januari 2020 uitgekeerd door Bpf Meubel.

Nee, de deelnemers van Bpf Houthandel krijgen geen invaliditeitspensioen. Er is een kleine groep (ex-)deelnemers die vanuit het verleden een invaliditeitspensioen heeft. Zij behouden dit pensioen.

Ja, dan valt hij onder de standaard pensioenregeling van Bpf Meubel. De nieuwe pensioenregeling voor deelnemers van Bpf Houthandel is als het ware een aparte regeling binnen Bpf Meubel, met een eigen franchise en opbouwpercentage. Als uw werknemer overstapt naar een meubelbedrijf dan verlaat hij de nieuwe pensioenregeling voor werknemers uit de branche Houthandel en dan geldt voor hem/haar vanaf de overstap de standaard pensioenregeling van Bpf Meubel.

Wij proberen zo schoon mogelijk onze administratie over te dragen aan Bpf Meubel. Om dat te realiseren hebben we uw hulp nodig. Het is daarbij belangrijk om de wijzigingen in 2019 op het gebied van in- en uitdiensttredingen en wijzigingen in parttime% tijdig aan ons aan te leveren. Dat betekent dat we deze informatie uiterlijk 31 december 2019 ontvangen moeten hebben, zodat wij nog de tijd hebben om deze te verwerken. Ook eventuele meldingen naar aanleiding van ingestuurde aangiftes moeten afgehandeld zijn, willen we een goede overdracht naar Bpf Meubel kunnen realiseren.