Organisatie pensioenfonds Houthandel per 1 juli veranderd

Sinds 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen ingegaan. De overheid geeft daarin nieuwe regels voor de organisatie van het bestuur ('governance') en medezeggenschap bij pensioenfondsen. Pensioenfonds Houthandel voldoet aan deze nieuwe wetgeving.

Doel van deze wet is onder andere versterking van de deskundigheid en het intern toezicht binnen het pensioenfonds. De wet regelt ook dat alle groepen die belangen hebben in het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn.

Een nieuw bestuursmodel

Sinds 1 juli 2014 is er sprake van het 'paritaire bestuursmodel'. Dit bestuursmodel bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden:

  • 3 namens werkgevers
  • 2 namens werknemers
  • 1 namens pensioengerechtigden

De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. Benoeming vindt plaats door het bestuur. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan voorgedragen en door het bestuur benoemd.

Het nieuwe verantwoordingsorgaan

Sinds 1 juli 2014 is er een nieuw verantwoordingsorgaan. In het nieuwe verantwoordingsorgaan is de verantwoording en medezeggenschap belegd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden, waarvan:

  • 2 namens werkgevers
  • 2 namens werknemers
  • 3 namens pensioengerechtigden

De leden namens de werknemers en werkgevers worden benoemd door de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. De leden namens de pensioengerechtigden zijn gekozen. Het 'oude' verantwoordingsorgaan is vervallen, net als de deelnemersraad.

Toezicht

Het intern toezicht is sinds 1 juli 2014 ondergebracht in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. Zij houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. Verder ziet zij toe op risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.