Missie, visie, strategie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel heeft een missie, visie en strategie voor het optimaliseren van uw pensioen(-regeling).

Missie

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel voert de pensioenregeling uit en zoals overeengekomen tussen de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties in de houthandel en vooraf door het bestuur is getoetst op financiële haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Bij de uitvoering en het beheer van de bijbehorende financiële middelen neemt het pensioenfonds de eigen verantwoordelijkheid in acht, rekening houdend met het veranderende pensioenlandschap.

Visie

Het bestuur stelt de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers) voorop. Gezien de kosten van de uitvoering, de governance en andere toekomstige ontwikkelingen is de conclusie van het bestuur dat het pensioenfonds mogelijk op termijn te klein is om zelfstandig te blijven. Het bestuur zoekt actief de samenwerking met andere fondsen om de kosten te drukken en de kwaliteit te verhogen.

Strategie

Het pensioenfonds streeft bij de uitvoering van de pensioenregeling naar kostenefficiëntie, transparantie, kwalitatief goede uitvoering en dienstverlening en tenminste een nominaal en het liefst een waardevast pensioen. Daarnaast onderzoekt het bestuur, in samenspraak met cao-partijen, een toekomstbestendige oplossing voor de uitvoering van de pensioenregeling Het pensioenfonds geeft nauwgezet uitvoering aan de missie en visie van het pensioenfonds en geeft invulling aan (wijzigingen in) wet- en regelgeving.