Herstelplan 2017

Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad 101,9%. De beleidsdekkingsgraad lag onder het vereiste van 113,2%. Dit betekent dat het fonds per einde van het jaar nog steeds in een situatie van een tekort verkeerde. Zolang er een tekort is, moeten we ieder jaar laten zien dat we de vereiste dekkingsgraad binnen de wettelijke termijn van 10 jaar halen. Vanwege de financiële situatie heeft het fonds eind maart 2017 opnieuw een herstelplan bij DNB ingediend.

Het herstelplan moet laten zien dat het fonds op tijd herstelt

In het herstelplan staat wat we doen, om de financiële situatie van ons pensioenfonds te verbeteren. Dus wat is er nodig om de dekkingsgraad weer binnen de wettelijke termijn op het vereiste niveau te krijgen. Uit het herstelplan 2017 blijkt dat het fonds nog steeds binnen de wettelijke termijn kan herstellen zonder extra maatregelen te nemen. Of dat ook zo blijft, hangt af van vele onzekere factoren.

Onzekerheid is er tenminste over de vraag of de huidige premie nog steeds voldoende is in de komende jaren gegeven de extra premietoets. Voor 2017 was dit niet het geval. Om de pensioenopbouw gelijk te kunnen houden, besloten de Cao-partijen een deel van de bestemmingsreserve te gebruiken. Deze reserve is in het verleden door actieve deelnemers opgebouwd en is hiermee ten goede gekomen aan de actieve deelnemers.

De komende jaren wordt geen verhoging maar ook geen verlaging verwacht

De maatregel die we al eerder namen, namelijk het niet verhogen van de pensioenen, verwachten wij ook in de eerstkomende jaren te moeten nemen. Indien de financiële markten zich verder herstellen, dan wordt er ook geen verlaging van de pensioenen verwacht in de eerstkomende jaren na 2017. We merken op dat het herstel van het fonds ook afhankelijk is van ontwikkelingen, waarop het fonds niet of nauwelijks invloed heeft, zoals economische en politieke.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het herstelplan van 2017

Er is sprake van een herstel binnen de wettelijke termijn (eind 2021 zou het fonds op basis van het herstelplan uit herstel zijn). De wettelijke termijn is eind 2026. BPF Houthandel hoeft daarmee geen vooraankondiging van een korting te doen.

Vanaf 2021 verwachten we de pensioenen weer te kunnen verhogen, maar nog niet volledig

Dat kan pas als de beleidsdekkingsgraad zich op circa 122,4% bevindt.