Governance

Het bestuur van het fonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering.

Het bestuur onderschrijft dan ook de normen uit de Code Pensioenfondsen en leeft deze normen na dan wel, legt uit waarom van een bepaalde norm wordt (gedeeltelijk of geheel) afgeweken. Met betrekking tot de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft het bestuur keuzes gemaakt ten aanzien van de governancestructuur (inrichting organisatie) van het fonds. De omschrijving van de governancestructuur is opgenomen in het document over Governance.

Downloads