Verantwoordingsorgaan

Het bestuur heeft sinds 1 juli 2014 een nieuw verantwoordingsorgaan. Daarin is de verantwoording en medezeggeschap belegd.

In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers vertegenwoordigd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden, waarvan:

  • 2 namens de deelnemers
  • 3 namens de pensioengerechtigden, en 
  • 2 namens de werkgevers

De leden namens de deelnemers en werkgevers worden benoemd door de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties. De leden namens de pensioengerechtigden worden door middel van verkiezingen gekozen.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Naamnamens
De heer J.F. van Anrooypensioengerechtigden
De heer A. de Boerpensioengerechtigden
De heer J.A. Brinkhauspensioengerechtigden
De heer P. van DrimmelenKoninklijke VVNH
Mevrouw S.E.J.M. GroenKoninklijke VVNH
De heer G.J. Jonghpensioengerechtigden
De heer A.T. VerloopCNV Vakmensen

Taken en bevoegdheden

Het bestuur heeft de inrichting (onder meer samenstelling en stemverhouding), de taken en de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in de statuten van het fonds. Het bestuur heeft een reglement voor het verantwoordingsorgaan opgesteld en gepubliceerd op deze website. Voor de verkiezingen van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan is een verkiezingsreglement opgesteld.

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is het geven van een oordeel over het handelen van het bestuur ten aanzien van het gevoerde beleid, het toekomstige beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks schriftelijk haar oordeel. Het oordeel tezamen met de schriftelijke reactie van het bestuur is onderdeel van de jaarverslagcyclus. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.